Regulamin konkursu – Wymyśl imiona dla Surykatek

REGULAMIN KONKURSU

konkurs dla dzieci z nagrodami

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod tytułem: „Wymyśl imiona dla dwóch surykatek z aplikacji edukacyjnej A Kuku – Gra dla Dzieci i wygraj nagrodę”, ogłoszonego i prowadzonego w serwisie internetowym facebook.com, na fun page’u „123 Mądrzy Rodzice” i „123 Kids Fun Apps” (dalej: „Konkurs”) jest Robert Smalcerz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ros Media Robert Smalcerz z siedzibą w Bydgoszczy (85-329 Bydgoszcz), ul. Michała Drzymały 12a, wpisany do Centralnej Ewidencji i i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 092557580, NIP: 967-106-82-54, (dalej: „Organizator”).

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu (dalej: „Regulamin”) oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 1 lipca 2017 roku do 10 lipca 2017 roku. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 13 lipca 2017 roku w serwisie facebook.com na profilu „123 Mądrzy Rodzice” https://www.facebook.com/123rodzice/.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ukończyły 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą brać udział w konkursie za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego (dalej: „Uczestnicy”).

Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, ani ich rodziny. Przez rodziny zatrudnionych przez Organizatora należy rozumieć osoby będące ich wstępnymi, zstępnymi, małżonkami, rodzeństwem oraz osobami pozostającymi z nimi w faktycznym pożyciu lub osobami pozostającymi z nimi w stosunku przysposobienia.

Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§ 5.  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik, o którym mowa w § 4 ust. 1, powinien w terminie do 10 lipca 2017 roku wykonać Zadanie Konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”)

Polubić profil „123 Kids Fun Apps” https://www.facebook.com/123KidsFun/

oraz

Umieścić komentarz na profilu „123 Mądrzy Rodzice” https://www.facebook.com/123rodzice/ pod postem, w którym został ogłoszony Konkurs; Komentarz powinien zawierać propozycję imion dwóch surykatek z aplikacji edukacyjnej A Kuku – Gra Dla Dzieci, przedstawionych na grafice:

a także:

Udostępnić post na swoim profilu w serwisie facebook.com.

W ramach wykonania Zadania Konkursowego zabronione jest podejmowanie działań oraz dostarczanie przez Uczestników treści, a w szczególności:

zawierających treści wulgarne lub nieobyczajne,

nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne,

naruszających uzasadnione interesy Organizatora albo godzących w ich wizerunek, naruszających jakiekolwiek prawa własności intelektualnej osób trzecich,
w tym prawa autorskie i prawa pokrewne.

§ 6. NAGRODA, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURS I WYDANIE NAGRÓD

Po zakończeniu konkursu, spośród Uczestników, którzy wykonali Zadanie Konkursowe, zostanie wyłonionych trzech Laureatów Konkursu, tj. trzech Uczestników, którzy wykonali Zadanie konkursowe i których propozycje imion zdobyły największą liczbę „polubień” (dalej: „Laureaci Konkursu”). Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 13 lipca 2017 roku poprzez dokonanie komentarza przez Organizatora pod komentarzami Laureatów Konkursu.

Laureat zostanie wyłoniony przez jury powołane przez Organizatora.

Kryteria oceny Zadania Konkursowego to: wykonanie Zadania konkursowego i znalezienie się w gronie trzech Uczestników, których propozycje imion zdobędą największą liczbę „polubień”.

Każdy z trzech Laureatów Konkursu otrzyma Nagrodę w postaci książki: „Czarodzieje mogą wszystko. Traktat o świecie czarów”.

Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Laureat zobowiązany jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników Konkursu, do kontaktu z Organizatorem w celu podania adresu, pod który Nagroda ma zostać wysłana.

W imieniu Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia w dniu ogłoszenia Konkursu, do kontaktu, o którym mowa w ustępie powyższym, zobowiązany jest rodzic lub opiekun prawny.

Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora w terminie 14 dni od podania danych adresowych. W przypadku braku kontaktu ze strony Laureata Konkursu bądź jego rodzica czy opiekuna prawnego, w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia konkursu, Uczestnik traci prawo do nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku podania bądź podania przez zwycięzcę Nagrody nieprawidłowych danych, w tym w szczególności błędnego adresu do doręczeń. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Pytania i wątpliwości dotyczące przebiegu Konkursu oraz postanowień Regulaminu oraz Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane:

drogą elektroniczną, na adres e-mail:redakcja@madrzyrodzice.pl

pisemnie na adres Organizatora.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zgłaszającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie zgłaszającego reklamację.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia zgłaszającego reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 9. DANE OSOBOWE

Organizator informuje, że nie będzie zbierał, przetwarzał ani przechowywał danych Uczestników zgłaszających swój udział w Zadaniu Konkursowym poprzez polubienie profil „123 Kids Fun Apps” https://www.facebook.com/123KidsFun/ oraz wpisywanie komentarzy w portalu facebook.com, w jakikolwiek inny sposób aniżeli poprzez wgląd do ww. wpisów pozostawionych przez uczestników na stronie https://www.facebook.com/, zaś przetwarzanie to odbywać się będzie w sposób i w zakresie zgodnym z polityką prywatności serwisu Facebook. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, iż przetwarzanie jego danych osobowych podanych w profilu publicznym odbywa się zgodnie z polityką prywatności serwisu Facebook.com, na której treść Organizator nie ma wpływu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych Uczestników i nie wpłynie na podstawowe zobowiązania Organizatora i Sponsora, w tym zobowiązanie do wydania Nagród.

Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.123madrzyrodzice/regulamin-konkursu/regulamin-wymysl_imiona-dla-surykatek.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.