Regulamin Konkursu Ubierz Bałwanka

REGULAMIN KONKURSU
„Ubierz Bałwanka”
organizowanego przez Ros Media Robert Smalcerz

§ 1 WARUNKI OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia konkursu pod Nazwą „Ubierz Bałwanka”(Konkurs).
2. Konkurs jest organizowany przez Ros Media Robert Smalcerz z siedzibą w Bydgoszczy, adres: 85-329 Bydgoszcz, ul. Michała Drzymały 12a, zarejestrowanego pod numerem REGON 092557580, NIP 9671068254 zwanego dalej „Organizatorem”.

§ 2. ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej (konkurs ogólnopolski).
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.11.2017 o godzinie 9:00, a kończy w dniu 05.12.2017 o godzinie 23:59:
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 6 grudnia 2017 o godz. 12:00.

§3. UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać udział fani profilu 123 Mądrzy Rodzice na portalu Facebook, zwani dalej „Uczestnikami”.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, krewni w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać zdjęcia tzw. screen ubranego bałwanka z aplikacji https://itunes.apple.com/us/app/123-kids-fun-snowman-free/id778669554?mt=8
(iOS)
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.rosmedia.snowman (Android) i wziąć udział w losowaniu
2. Swoją odpowiedź na pytanie konkursowe – fotografię/screen należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook.
3. W Konkursie nie będą brali udziału użytkownicy:
a) Nie będący fanami fanpage’u 123 Mądrzy Rodzice na portalu Facebook
b) w odniesieniu do których został przekroczony czas trwania konkursu

§ 5. TEMAT KONKURSU

Tematem konkursu jest wysłanie fotografii / screena z aplikacji https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.rosmedia.snowman (Android)
https://itunes.apple.com/us/app/123-kids-fun-snowman-free/id778669554?mt=8 (iOS)
z wizerunkiem ubranego bałwanka. Każda osoba może nadesłać tylko jedną fotografię/ screen z aplikacji. 1 fotografia/screen to jeden głos konkursowy.

§ 7. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wylosowani przez Komisję Konkursową w losowaniu na żywo na fanpag’u portalu 123 Mądrzy Rodzice (https://www.facebook.com/123rodzice/) 6 grudnia o godz. 12:00 2017 roku.
2. Po zapoznaniu się z wynikami Komisja Konkursowa w oparciu o kryteria wskazane w ust. 1 przyzna następującą nagrodę:
a. Zestaw Klocków LEGO Classic – Zestaw do kreatywnego budowania 10702

3. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dowolnej ilości nagród.
4. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator.

§ 8. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkurs czuwać będzie niezależna Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób.
2. Decyzje komisji konkursowej są podejmowane jednogłośnie.

§ 9. OGŁASZANIE WYNIKÓW

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu 123 Mądrzy Rodzice w dniu 6 grudnia 2017 roku do godz. 13:00.
2. Uczestnicy, którzy otrzymają w Konkursie nagrody, zostaną o tym powiadomione w formie pisemnej, na portalu Facebook.

§ 10. WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom na ich adres zamieszkania, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 11. DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2002.101.926 z późniejszymi zm.) dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte albo poddane anonimizacji zgodnie z dyspozycją art.2 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem danych zwycięzców Konkursu, które będą przetwarzane przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.

§ 12. REKLAMACJE

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, prawidłowości wydania nagród należy zgłaszać w siedzibie Organizatorów w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Konkursowa.
3. Wszelkie reklamacje należy kierować jedynie na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora:
Ros Media Robert Smalcerz 85-329 Bydgoszcz, ul. Michała Drzymały 12a,
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. O efekcie rozpatrywanej reklamacji Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pocztą.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.17 roku.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora. Regulamin dostępny jest także na profilu 123 Mądrzy Rodzice na portalu Facebook.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wady prawne Prac Konkursowych.
4. Prace Konkursowe, co do których zostaną ujawnione roszczenia osób trzecich, nie biorą udziału w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
6. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
7. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora: Ros Media Robert Smalcerz, 85-329 Bydgoszcz, ul. Michała Drzymały 12a.